Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Contactgegevens:
XXX
Straat 
Stad
Tel.: +32 (0)
e-mail:  
Ondernemingsnummer: 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we:

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met je hebben:

[INDIVIDUEEL AANPASSEN]

Voornaam/Achternaam/Geslacht/Geboortedatum en Geboorteplaats/Straatnaam/Postcode/Woonplaats/Telefoonnummer (mobiel en vast)/E-mailadres/Rijksregisternummer/IP-adressen/bankrekeningnummer/KBO-nummer van een natuurlijke persoon/Beroep/Opleiding/Migrantenstatuut/….

Bijzondere persoonsgegevens: Ras/Godsdienst of levensonvertuiging/Politieke voorkeur/Seksuele leven/Lidmaatschap vakbond/Gezondheid/….

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

 • Met jouw toestemming (art 6a GDPR): [INDIVIDUEEL AANVULLEN/AANPASSEN] om je vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website, mail of telefoon.
  Nieuwsbrieven worden je alleen verstuurd nadat je ons hier toestemming voor gaf.
 • Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van de overeenkomst (art 6b GDPR): [INDIVIDUEEL AANVULLEN/AANPASSEN] [voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van je bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden), voor boekhoudkundige doeleinden]
 • Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor je privéleven bewaard blijft (art 6f GDPR)
 • Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6c GDPR): fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen het verwerken van gegevens vereisen en het bewaren of doorgeven ervan aan de bevoegde overheden.

Kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven: [INDIVIDUEEL AANVULLEN/AANPASSEN]

 • aan onze onderaannemers wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dat geval kunnen deze derden je gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen
 • aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen

Doorgave buiten de EER

Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein)

[INDIVIDUEEL NAKIJKEN]

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden bewaard tot XXX jaar na mededeling ervan of tot XXX jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je hebt:

 • recht op toegang/inzage; recht op verbetering;
 • recht op wissing; recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn;
 • recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit